منبت یکی از هنرها و صنایع دستیاست. در این هنر نقش‌ها به صورت نقش برجسته روی زمینه کار قرار می‌گیرند.منبت کاری بیشتر به صورت کنده کاریروی چوباجرا می‌شود.